परमार्थस्तुतिः

श्रीमद्गृध्र सरस्तीर पारिजातमुपास्महे।

यत्र तुङ्गैरतुङ्गैश्च प्रणतैर्गृह्यते फलम्॥१॥
गुरुभिस्त्वदनन्य सर्व भावैः गुण सिन्धौ कृत संप्लवस्त्वदीये।

रणपुङ्गव वन्दि भावमिच्छन् अहमस्म्येकमनुग्रहास्पदं ते॥२॥
भुवनाश्रय भूषणास्त्र वर्गं मनसि त्वन्मयतां ममातनोतु।

वपुराहव पुङ्गव त्वदीयं महिषीणामनिमेष दर्शनीयम्॥३॥
अभिरक्षितुमग्रतः स्थितं त्वां प्रणवे पार्थरथे च भावयन्तः।

अहित प्रशमैरयत्न लभ्यैः कथयन्त्याहव पुङ्गवं गुणज्ञाः॥४॥
कमला नरपाय धर्मपत्नी करुणाद्याः स्वयमृत्विजो गुणास्ते।

अवनं श्रयतामहीनमाद्यं स च धर्मस्त्वदनन्य सेवनीयः॥५॥
कृपणाः सुधियः कृपा सहायं शरणं त्वां रण पुङ्गव प्रपन्नाः।

अपवर्ग नयादनन्य भावाः वरिवस्या रसमेक माद्रियन्ते॥६॥
अवधीर्य चतुर्विधं पुमर्थं भवदर्थे विनियुक्त जीवितः सन्।

लभते भवतः फलानि जन्तुः निखिलान्यत्र निदर्शनं जटायुः॥७॥
शरणागत रक्षण व्रती मां न विहातुं रण पुङ्गवार्हसि त्वम्।

विदितं भुवने विभीषणो वा यदि वा रावण इत्युदीरितं ते॥८॥
भुजगेन्द्र गरुत्मदादि लभ्यैः त्वदनुज्ञानुभव प्रवाह भेदैः।

स्व पदे रण पुङ्गव स्वयं मां परिचर्या विभवैः परिष्क्रियेथाः॥९॥
विमलाशय वेङ्कटेश जन्मा रमणीया रणपुङ्गव प्रसादात्।

अनसूयुभिरादरेण भाव्या परमार्थ स्तुतिरन्वहं प्रपन्नैः॥१०॥